މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނައަހަރުގެ ފަޤިރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ.

1440 ވަނައަހަރުގެ ފަޤިރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ.

 

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 03 އޭޕްރީލް 2019 އިން ފެށިގެން 28 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  ނިޔަލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ކ.ތުލުސްދޫން ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން

 

ތާރީޚް 03 އޭޕްރީލް 2019އިން 28 އޭޕްރީލް 2019 އަށް

ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ : 09:30 ން 13:30 އަށް

 

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން " ފަޤީޜުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެދޭ ފޯމް " ފުރުއްވުމަށްފަހު 28 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13.30 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 ރަޖަބު    1440

02 އޭޕްރީލް   2019

02 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ