ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ގެލެކްސީ " ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ

`

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

       ދިއްދޫ                               

ދިވެހިރާއްޖެ      އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

                                              ނަންބަރު: (IUL)225-ID/225/2019/7

 

                     އިޢުލާން

 

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ގެލެކްސީ " ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ

 

            ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ގެލެކްސީ " ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާއިރު  ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި " ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ " ގެލެކްސީ " ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި" މިގޮތަށް ލިޔަންވާނެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
 

ޕްރަޕޯސަލް ހުށައެޅުން

08 އެޕްރީލް 2019 ހޯމަ ދުވަހު 13:00

15 އެޕްރީލް 2019 ހޯމަ ދުވަހު 13:00

        މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ޙާޟިރުވާއިރު އެފަރާތެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވަނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ޕޮރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ތަމްސީލް ކުރާފަރާތް އެނގޭގޮތަށް ސިޓީއަކާއެކު  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތާ، ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

     

24 ރަޖަބު  1440

                   31 މާރިޗު 2019

31 މާރިޗު 2019
ހޯދާ