އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖެނެރަލް ވޯރޑް މަރާމާތުކުރުން

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖެނެރަލް ވޯރޑްގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުކޮށް، އެއަރކަންޑިޝަން ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 04 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 11 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 11:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

27 މާރިޗު 2019
ހޯދާ