ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތިތަކަށް ހަދައިދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުންހެއްދުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަ، އެމަޢުލޫމާތެއް 2019 އޭޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1

ދ.ކުޑަހުވަދޫ " މަތަރަސްމާލޮޖް " އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތި

ރ.ނަންބަރު:381-B(8-1)2016/002

(14/02/2016)        

 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ " ދީފްރަމް " އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތި

ރ.ނަންބަރު:381-B(8-1)2015/013

(29/04/2015)        

 

17 މާރިޗު 2019
ހޯދާ