އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019، ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: A)CA-2019/138)

އިޢުލާން

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019، ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2019 އެޕްރީލް 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި- އިލެކްޝަންގައި، ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިއިޢިލާނުގެ ޕީޑީއެފް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

14 މާރިޗު 2019

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ