މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އޮފިސަރ، ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މާކެޓިންގ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތަފްޟީލް މި އިއުލާން އާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމު:  ސީނިއަރ އޮފިސަރ، ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މާރކެޓިންގ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

ސުންގަޑި: 2019 މާރިޗު 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ((www.mitdc.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ