މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖީ.އެސް.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ

އިޢްލާން

 

             ޖީ.އެސް.އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (G.S.I PRIVATE LIMITED) (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0059/2005) ރައުސްމާލު  4،500.00.00 (ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އިން 2،000.00 (ދެހާސް) ރުފިޔާ އަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ