މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޙިފުޡްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދޭނޭ މީހަކު ހޯދުން

އިޢުލާން

ޙިފުޡްކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދޭނޭ މީހަކު ހޯދުން

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މިރަށު ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުއްޛިކްރާގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ޙާފިޡުން ގެނެސްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއިއެކު 28 މާރިޗު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ·        ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
  • ·        ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ
  • ·        ވޯރކް ވިސާ
  • ވޯކް ޕާރމިޓް
  • ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު
  • ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.
  • ވަނަވަރު (ސީވީ)
  • ޢިލްމު އުނގެނުނު މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ އެތަނެއްގެ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އޭނާގެ ސުލޫކާއި، އަޚްލާޤް ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުން.
  • އުފަން ޤައުމުގެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 ރަޖަބު 1440

14 މާރިޗް 2019

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ