މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތް ޕޯޓްގައި ހިންގަމުންއައި ކެފޭ ކުއްޔައް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މާލޭ ނޯތް ޕޯޓްގައި ހިންގަމުންއައި ކެފޭ ކުއްޔައް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަން ކުއްޔައް ހިފަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

19 މާރިޗު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

 26 މާރިޗް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ