އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 އެޕްރީލް 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ. ފިއްލަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ކޯޑާއި، ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

ނަންބަރު: A)CA-2019/135)

އިޢުލާން

2019 އެޕްރީލް 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހއ. ފިއްލަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ކޯޑާއި، ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ޤައުމު/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ހއ. ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. ފިއްލަދޫ-1

A05.09.1

001

މާލެ، ބައު ޖަމާލުއްދީން (އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު)، ނިކަގަސްމަގު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހއ. އަތޮޅު، މާލެ-7

A05.0.2

002

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

6 ރަޖަބު 1440

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ