ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެންދެވޭ މުދާ ބޯޓުތަކުން ބާލައިގެން އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގެ ގުދަނުގައި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ފަރާތުން ދައްކާތަނެއްގައި ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ

ރަޖިސްޓަރީކުރުންރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މާރޗް 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން  އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައަށް ދުރުވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވަންވާނެއެވެ.

ބީލަންކަރުދާސްދޫކުރުންރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންކަރުދާސް ދޫކުރާނީ 2019 މާރޗް 20 ވާ ބުދަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުންނެވެ.

މައުލޫމާތުދިނުން: ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 2019 މާރޗް 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރަގައި އޮންނާނެއެވެ.

ސުވާލާއިޖަވާބުރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލުތައް 2019 މާރޗް 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި، 2019 މާރޗް 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެއެވެ.

ބީލަންކަރުދާސްބީލަންކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މާރޗް 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި އެސް.ޓީ.އޯ ގއ.ވިލިނގިލި ފިހާރައިގައެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 ފޯނު:3012670 , 3344262

ފެކުސް:3344633

އީމެއިލް: contracting@stomaldives.net

14 މާރިޗު 2019
ހޯދާ