މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018

                 ޢިޢުލާން

 ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2018

 

    މިއެސޯސިއޭޝަނަންގެ2018  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

         ތަން: ހ. ބޯޅަގެ ސެމިނާރ ރޫމް ( 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ )

         ގަޑި: 20:30

         ތާރީޚް:21 މާރޗް 2019

     ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ޖަލްސާ އަށް ދަޢުވަތު އެރުވީމެވެ.

               13 މާރޗް 2019

 

13 މާރިޗު 2019
ހޯދާ