މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނައުން

                      އެމް. ޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ އާ ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާއި 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުން.

                      އެމް. ޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ އާ ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާއި 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/08)ފ(28 ފެބްރުއަރީ 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހިމަނާފައިވާ މުއްދަތު 21 މާރޗް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                                         05 ރަޖަބު 1440

12 މާރިޗު 2019
ހޯދާ