މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.އަސަރީހިޔާ، މ.ކުރިރުއްގެ، ހ.ކަނޑުހާ، ވ.ލޯޔަރ، ގ.ސައްލިގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

1/2019/12/IUL)425-B5)

އިޢުލާން


     މި ދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްތަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

     ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 މާރިޗު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.އަސަރީހިޔާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.5508

2

މ.ކުރިރުއްގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ 3 ވަނަ އަޞްލު

ބ.16811

3

ހ.ކަނޑުހާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.7317

4

ވ.ލޯޔަރ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.18653

5

ގ.ސައްލިގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ފުރަތަމަ އަޞްލު

ބ.14258

 

                    28 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

                    05 މާރިޗު 2019

05 މާރިޗު 2019
ހޯދާ