މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

                                                          ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2019/11)

 

އިޢުލާނު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

      ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން 11 މާރޗް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 ގައި ދަރުބާރުގޭ ހަކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

         ވީމާ، މިބައްދަލުވުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

                         27 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1440

 

04 މާރިޗު 2019
ހޯދާ