މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް. ޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ އާ ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާއި 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުން.

                                                                     ނަންބަރު:  08/IUL)425-A2/1/2019)  

                     

އިޢުލާން

 

          އެމް. ޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ އާ ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާއި 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުން.

          އެމް ޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ އާ ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ އާއި 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މިކައުންސިލުންދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  ޕާޓްޝަން ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައްޗަންގޯޅި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

07 މާރޗް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

14 މާރޗް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

 

        މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

23 ޖުމާދުލްއާޚިރާ  1440

28 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ