ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުސްޓޯރ 2 މަރާމާތުކުރުން

އިޢުލާންް

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުސްޓޯރ 2 މަރާމާތުކުރުން 

 

                ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުސްޓޯރ 2 ( ކުރީގެ ބޭސްފިހާރަ ) މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެތަނުގެ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން،

އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

06 މާރިޗް 2019 ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

13 މާރިޗް 2019 ( ބުދަ ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

 

              އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންފުޅުނަމަ : 7846025 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

              23 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1440

              28 ފެބުރުވަރީ 2019

 

                                                                        ރިލްވާން ޢަބުދުﷲ

                                                                   ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

28 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ