ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް ބޯލް ބޯއީސް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް ބޯލް ބޯއީސް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް ބޯލް ބޯއީސް  (ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގައި ބޯޅަ ހޮވާ ފަރާތްތައް) ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 މާރިޗު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 19 މާރިޗު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އެފް.އޭ.އެމް ގައެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

22  ޖުމާދަލްޢާޚިރާ 1440

27 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ