މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ދިވެހި ޑުރައިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ" ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

                        އިޢުލާން

 

     "ދިވެހި ޑުރައިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް މިއަދު މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

     މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ހ.ކޮޓަން، މާލެ އެވެ.

     މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ، ދަފްތަރު 7155 ނަޖާޙް އިބްރާހީމާއި،

އއ.ތޮއްޑޫ ހިލިހިލާގެ އިބްރާހީމް ޝާހިދު އެވެ.

     މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                    06 ޖުމާދުލްއާޚިރު 1440

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ