މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ހުޅުމާލޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ" ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

                         އިޢުލާން

 

    "ހުޅުމާލޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް މިއަދު މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް ނަންބަރު 06-2-54 ،ހުޅުމާލެ އެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ، ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް ނަންބަރު 06-2-54 ޒުލައިޚާ ޢަލީ  އާއި،

ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް ނަންބަރު 06-2-54   ރިފްޤާ ނަޞީރު އެވެ.

    މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                       08 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

13 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ