މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ކްލީން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުން

                    އިޢުލާން

 

    "ކްލީން މޯލްޑިވްސް" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް މިއަދު މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 01 –ޖީ-106 ،ހުޅުމާލެ އެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ، ގ.ދާސްތާން ހަފްޞަތު އަލީމްއާއި، ގ.ދާސްތާން ފާޠިމަތު އަލީމު އަދި

ގ.ދާސްތާން ޢާއިޝަތު އަލީމު އެވެ.

    މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  06 ޖުމާދުލްއާޚިރު 1440

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ