މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"އަބޫބަކުރު ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ގުޅޭ

                     އިޢުލާން

 

    "އަބޫބަކުރު ޢަލީ ފައުންޑޭޝަން" މި ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް މިއަދު މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފީމެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާއަކީ ޖަވާހިރުމާގެ، ކ.ގާފަރު އެވެ.

    މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަކީ، ކ.ގާފަރު ޖަވާހިރުމާގެ ޑރ.އަޙުމަދު ޝާހިދުއާއި،

ކ.ގާފަރު ފެހިވިނަގެ ނާޝިދާ އަބޫބަކުރު އަދި ކ.ގާފަރު ޓިޔުޕިކު ސަލްމާ އަބޫބަކުރުއެވެ.

    މިހެންވެ،  މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                01 ޖުމާދުލްއާޚިރު 1440

06 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ