މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
600 ޓީޝާރޓް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

ނަންބަރު:  07/IUL)425-A2/1/2019)

 

އިޢުލާން

 

އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

 

600 ޓީޝާރޓް މި އޮފީހުންދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން

600 ޓީޝާރޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށްއެދި  މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/06) ( އެކާވީސް،21 ފެބްރުއަރީ 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވި ޓީޝާރޓްގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

19 ޖުމާދުލްއާޚިރާ  1440

 

24 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ