މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިރަށުގެ ބޯޅަދަނޑުގެ އުތުރުން މިރާފް ގެއާއި ދެމެދު ގޮޑު ދޮށުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          

         އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                    ނަންބަރު: IUL)303-AS/2019/09)            

 

އިޢުލާން

 

މިރަށުގެ ބޯޅަދަނޑުގެ އުތުރުން މިރާފް ގެއާއި ދެމެދު ގޮޑު ދޮށުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

                              

           މިރަށު ބޯޅަދަނޑުގެ އުތުރުން ފެށިގެން މިރާފްގެއާއި ދެމެދު ގޮޑު ދޮށުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިއަކު ވާނަމަ ވެރިފަރާތް އެގޭނެހެން ރުކާއި ގަހުގައި 26 ފެބުރުވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ރުއްގަސް އެގޭނެހެން ފާހަގަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ރުއްގަހުގައި ނަންޖަހާފައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ވެރިއަކު ނެތްކަމަށެވެ.          

           ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

           15  ޖުމާދަލްޢާޙިރާ  1440     

           20  ފެބުރުވަރީ   2019  

                                                         އަބްދުންނާޞިރު ޢަލީ

                                                         ކައުންސިލްގެ ރައީސް

20 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ