މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މއ.ދުނބުރިގެ ދެކުނުބައި، ހ.ކަނަފު، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 11271 ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ


IUL)425-B5/1/2019/5)

އިޢުލާން


          މި ދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

          ވީމާ، މި ރަޖިސްތަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 21 ފެބުރުވަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މއ.ދުނބުރިގެ ދެކުނުބައި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.5319

2

ހ.ކަނަފު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.19529

3

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 11271

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

GB 214 H

 

   12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

   17 ފެބުރުވަރީ 2019

 

17 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ