މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓެންޓް

މަޤާމު: ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓެންޓް 

 01

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 01 އަހަރު

މުއްދަތު:

 ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 21580.00ރ

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

 ފެރީ އެލަވަންސް: 636.00ރ

 ފޯން އެލަވަންސް: 350.00ރ

 ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް  ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 މަގާމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާ ފެންވަރު ސާބިތު ކޮއްދިނުމާއިއެކު، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި އޮއިލް އެންޑް ގޭސް އާއި 

 ގުލޭ ދާއިރާއަކުން 5 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ކުންފުނީގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެހާ ޕްލާންޓްތަކާއި މެޝިނަރީޒް، އަދި  ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

 އިކުއިޕްމަންޓްތައް، މީގެ ތެރޭގައި އެލް.ޕީ.ޖީ ފިލިން މެޝިން، ސިލިންޑަރ ޕްރެޝަރ ޓެސްޓް މެޝިން،

 ސިލިންޑަރ އިވެކުއޭޝަން މެޝިން އަދި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓް އަށް ބޭނުންވާ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްކުރުމާއި

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އަދި ޓެކްނިކަލް ލަފާ މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސަކޮއް އެހީތެރިވެދިނުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:career@maldivegas.com

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ