ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން:

މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް، 21 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ