މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

           ދިވެހިރައްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 19 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ހިންމަފުށި ސްކޫލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

           ވީމާ، ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ