ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރީޢާ އޯޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

މިކުންފުނީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ޝަރީޢާ އޯޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1430 އަށް މިކުންފުންނަށް "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް (www.hdfc.com.mv) އިން ލިބެން ހުންނާއެވެ. ނުވަތަ މިކުންފުނީގެ ނަންބަރ: 3334666 (އެކްސްޓެންޝަން ނަންބަރ 116) އާއި ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

11 ފެބްރުއަރީ 2019

 

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ