ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާނެއެވެ.

2.1- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

22- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

2.3- އީމެއިލް އެޑްރެސް:

2.4- ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް  މި މަދަރުސާގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
  2. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގައްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  7983083

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

 

ރިފަރަންސް ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން:  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)GS-30/GS-30/2019/04

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:11ފެބުރުއަރީ 2019

 

1.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 11 ފެބުރުއަރީ 2019 އިން17 ފެބުރުއަރީ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00އަށް 

އެޑްރެސް: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

 

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް

ތަން: ގދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ

ތާރީޚް: 18ފެބުރުއަރީ 2019

ދުވަސް: ހޯމަ

ގަޑި: 10:00

 

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ނަން: ފާތުމަތު ނާހިދާ

މަޤާމް: ޕްރިންސިޕަލް

އޮފީސް: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 7983083

އީމެއިލް އެޑްރެސް: admin@gdhatollschool.edu.mv

 

9.2

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ދިވެހި ރުފިޔާ އިން (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)

 

13.1

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:25 ފެބުރުއަރީ 2019

ދުވަސް: ހޯމަ

ގަޑި: 10:00

 

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން

ތަން: ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ގެ އޮފީސް

ތާރީޚް:25 ފެބުރުއަރީ 2019

ދުވަސް: ހޯމަ

ގަޑި:10:00

 

20.1

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 6 ގައި އެވަނީއެވެ.

 

24.1

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

28.1

ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ ( ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)

 

30.1

 

11 ފެބުރުއަރީ 2019

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ