ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރެކް ހަދާ ބިން ސާފުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާންް

 

ޓްރެކް ހަދާ ބިން ސާފުކުރުން   

 

އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޓްރެކް ހެދުމަށް ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 140  130X ) 18200 އަކަފޫޓް )

ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ

ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

18 ފެބުރުވަރީ 2019 ( ހޯމަ ) ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

21 ފެބުރުވަރީ 2019 ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ :

9966030 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                   06 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1440

                   11 ފެބުރުވަރީ 2019

                                                                       އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

                                                                ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް

11 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ