އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު އެމްބިއުލާންސް މަރާމާތުކުރުން

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު އެމްބިއުލާންސް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 19 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 10:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 10:00 އަށް އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

10 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ