މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ދޯނި ކެޕްޓަން ( ކޮންޓްރެކްޓް )

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ދޯނި ކެޕްޓަން (  ކޮންޓްރެކްޓް - 1 އަަހަރު )

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

މޯލްޑިވްގޭސް – މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

އަސާސީ މުސާރަ: 6550.00ރ

ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

ފޯން އެލަވަންސް: 150.00ރ

ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް: 3500.00ރ

ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއި އެކު ގްރޭޑް 7 ގެ ފެންވަރު ހުރުން

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 އުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

މޯލްޑިވްގޭސް ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމާއި ދޯނި ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:career@maldivegas.com

 

06 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ