ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދާބަދަލުކުރުމާބެހޭ

            މިއިޢުލާނާއެކު މިވާ ދަޢުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދާ ބޭނުންވޭތޯ ޗެކުކުރާ ފޯމްގައިވާ މިއިދާރާގެ މޮޓޯސައިކަލް ބޭނުންވާ ދަޢުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަން

މިއިދާރާއަށް 2019 ފެބުރުވަރީ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

06 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ