މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2019/63   

 

އިޢްލާން

 

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުންފުނީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ''ސްފެރިކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް'' (SPHERIX INVESTMENT PVT LTD)އިން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

       ވީމާ، މި ދަންނަވާފައިވާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ 7 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

                  ‏28‏ ޖުމާދަލްއޫލާ‏ 1440

                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

03 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ