ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެކަލްޓީގެ ބަދިގެ ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ،

ފަޅުމަތީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  3345252 (960)

http://www.mnu.edu.mv

                                                     ނަންބަރ: 153-FHTS-2019-03

 

އިޢުލާން

 

މި ފެކަލްޓީގެ ބަދިގެ ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކުގައި ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފުޑް އައިޓަމްސް އާއި އެހެނިހެން ތަކެތި މި ފެކަލްޓީއަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 30 ޖުލައި 2018 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު 153-FHTS-2018-15 އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން 04 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑިޒް (ޔުނިވަރސިޓީ ދަނާލުގެ ކުރިމަތި) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި ފެކަލްޓީއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

31 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ