ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަރުނީޗަރު (ގޮނޑި) ހޯދުމާ ގުޅޭ

ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު 198F/2018/92 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ދަށްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ މިތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

އައިޓަމް

      ތަފްސީލް

60

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ

ހައިބެކް އަތްގަނޑުލީ

100

ސެކްޓްރީ ޗެއަރ

މީޑިއަމްބެކް އަތްގަޑުލީ

 

 

 

 

 

މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްwww.judiciary.gov.mv  އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 2019 ފެބްރުއަރީ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 3006249 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

29 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ