ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލާގުޅޭ

އިޢުލާން  

 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލާގުޅޭ

 

                          ޤާނޫނު ނަންބަރ: 01/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: www.gazette.gov.mv/gazette/download/4457 ގައްޔާއި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް: www.employmenttribunal.gov.mv ގާ، 2018 ޑިސެންބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮން އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

                                              24 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440

 

31 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ