މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޯތިންބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަމިއްލަތަކެތި ނެގުމާގުޅޭ

 `

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                      

ނަމްބަރ: IUL)303-AS/303/2018/52)  

 އިޢުލާން

ގޯތިންބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަމިއްލަތަކެތި ނެގުމާގުޅޭ

                    މަގުމައްޗާއި ގޯޅިތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަމިއްލަ ތަކެތި (ޖޯލިފަތި، ގަސް، ލަކުޑިފަދަ ތަކެތި) މިއަދުން ފެށިގެން 07 ދުވަސްތެރޭ (14 ނޮވެމްބަރ 2018ގެ ނިޔަލަށް) ނެގުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި ގޯތިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ވެރިޔަކުނެތް ތަކެތިކަމަށް ނިންމާ، ކައުންސިލުން އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                    ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                    30  ޞަފަރު  1440   

                    08 ނޮވެމްބަރ  2018    

08 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ