މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިމާމް / މުދިމުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

    އުނގޫފާރު ، ދިވެހިރާއްޖެ                      

 ނަމްބަރ:IUL)303-AS/303/2018/49) 

 

އިޢުލާން

 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިމާމް / މުދިމުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ގުޅޭ

 

               އުނގޫފާރުގައި އިމާމް / މުދިމުން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި އުނގޫފާރުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި (އިމާމް / މުދިމުން ތަމްރީންކުރާ ކޯސްތަކުގައި) ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 05 ކުއްޖެއްގެ ކޯސްފީގެ %50 ކައުންސިލުން ދައްކާ ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނަމްބަރ CN-303/2018/794 (04 އޮކްޓޯބަރ) ނިންމުމުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގައި ހިންގާ އެފަދަ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް %50 ޚަރަދުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

               މިފުރުޞަތުގައި 05 ކުދިންނަށްވުރެ އިތުރަށް އިމާމް / މުދިމުން ތަމްރީންކުރާ ކޯހަށް ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، ކައުންސިލުންދޭ ޓެސްޓުން އެންމެ ރަގަޅު މާރކްސް ހޯދާ 5 ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކައުންސިލުންވަނީނިންމާފައެވެ.
              ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 12 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން ކޯހަށް ހޮވުނުކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއިއެކު ސިޓީ މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

              ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

              21  ޞަފަރު   1440   

              30  އޮކްޓޯބަރ  2018 

 

 

 

30 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ