ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމާއި ބެހޭ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ޕިކަޕް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

28 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ