ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަންނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އަޅާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ / Construction of Sports Arena Project

މާފަންނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އަޅާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓް އާއި ބެހޭ

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މާފަންނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 15 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެފް.އޭ.އެމްގައެވެ.   

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ނަންބަރު: 3327868 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 ޞަފަރު 1440

24 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference Number: FAM/IUL/2018/0017

Date: 24th October 2018

 

 

TENDER ANNOUNCEMENT

 

Construction of Sports Arena Project

 

Football Association of Maldives is seeking interested parties to submit the proposals for constructing Sports Arena project in Male, Maafanu.

 

For International Bidders, queries / questions and submission of proposals should be emailed to ibrahim@famaldives.com  before the given times

 

Descriptions

Due Date

Local Time

Written Questions Due: Email on or before

06th November 2018 (Tuesday)

11:00 Hrs

Information Session / Written answers to Queries (last Date)

08th November 2018 (Tuesday)

11:00 Hrs

Indication / Confirmation of readiness to submit proposals

15th November 2018 (Thursday)

11:00 Hrs

 

Note: late entry / application / proposals will not be accepted.

 

Thank You

24 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ