ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްމާރުކޭޓް އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

                     އިޢުލާން

މަސްމާރުކޭޓް އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބިމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 23 އޮކްޓޯބަރ 2018 13:00 ގައި

ބިޑް ހުޅަހެޅުން: 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 13:00 ގައި 

16 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ