ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

ނަމްބަރ:  (IUL)239-AHRI/239/2018/19 

އިޢުލާން

 

ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުން

 

           މިއިދާރާގައި ބޭނުންކޮށް، ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިއުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 10.30 ގައި

މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

           ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2018 ދުވަހުގެ 10.30 އަށް މިއިދާރާގެ ކުރިމައްޗަށް ވަޑައިގެން

ދެއްވުން އެދެމެވެ.

           މިނީލަމުގައި އަގަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 5 ރުފިޔާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ތަކެތި ގެންދަންވާނީ މިއިދާރާއަށް

ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހުގައިކަންވެސް ދެންނެވީމެވެ.

           މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                 29 މުޙައްރަމް 1440 

                09 އޮކްޓޯބަރ 2018

09 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ