ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައުޓްބޯޑް އިންޖީން ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ " ރަހަނު " ލާންޗްގައި އެޅުމަށް އައުޓްބޯޑް 2 އިންޖީނު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މިއިދާރާގެ " ރަހަނު " ލާންޗްގައި އެޅުމަށް 250 ހޯސްޕަވަރގެ އައުޓްބޯޑް 2 އިންޖީނު ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

11 އޮކްޓޯބަރ 2018 ބުރާސްފަތި 11:00 އަށް

17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނަތަން : ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭރު މާލަމް.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި. ބިޑް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ހުށަހަޅުއްވާނީ publicservice@thaa.gov.mv އަށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައެލިފައިވާ

މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މިއިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ނަންބަރަށް ގުޅައި ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަނަންނަވާ އެއްވެސް

ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6780700 ، 9966030 އިން

ޢަލީ އަމްޖަދު އާއި އެވެ.

               28 މުޙައްރަމް  1440 ހ

               08 އޮކްޓޯބަރ  2018 މ

08 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ