ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަން 2018

 

 

                                                                                                ނަންބަރ: VAM/ILN/2018/006

 

 

               އިޢުލާން 

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް - 2018 (ފިރިހެން ޑިވިޒަން) ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

2018 އޮކްޓޯބަރ 9 އިން 2018 އޮކްޓޯބަރ 18 އަށް

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

ޔޫތު ސެންޓަރ، އިންޑޯހޯލްގައި

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

ފިރިހެން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

މިއެސޯސިއޭޝަން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުލަބު/ޖަމުޢިއްޔާ ތައް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2018 އޮކްޓޯބަރ 4 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުފެ 12:00 ގެ ކުރިން

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2018 އޮކްޓޯބަރ 07 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

info@maldivesvolleyball.mv   

    3317015 ، 7777261،9895555

 

 

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ