ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

އިޢުލާން

 


 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުމާގުޅޭ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް:www.employmenttribunal.gov.mv އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 

10 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ