ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑި ބަދަލުވުން 

05 އޮގަސްޓް 2018 އިން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ކައުންޓަރުން ތަކެތި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 13:30 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓައި ދެންނެވީމެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ