ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން:

                        ޢިއުލާން 

 

ކުޑަހުވަދޫގެ ކުނިގޮނޑު އާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

          ކުޑަހުވަދޫގެ ކުނިގޮނޑު އާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން އެފަރާތަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުން މީހުން ގެންނަން ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

          ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 އޮގަސްޓް 09 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް  ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް އާއެކު ހުއްދައިގެ ކޮޕީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 6760522 / 9822323 ފޯނާއެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2018
ހޯދާ