މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ތަކުގައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

          ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމް ތަކުގައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވާތީ ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް 15 މެއި 2018 ގައި ކުރެވުނު IUL) 141-LM/141/2018/90)  ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ،

އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

( ގަލޮޅު ދަނޑު )

އާދިއްތަ

24 ޖޫން 2018

 

11:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް         (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުދަ

27 ޖޫން 2018

 

12:00

 

 

      މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                            5 ޝައްވާލު    1439

19 ޖޫން 2018
ހޯދާ